หนังสือจังหวัดปัตตานี ที่ ปน ๐๐๑๗.๓/๑๑๕๖๕ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ "โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคง" สามารถดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย ไฟล์ข้อมูล "โครงการปฌิธานความดี ปีมหามงคง" ได้ ตามไฟล์ข้างล่างนี้

ไฟล์ที่ 1 วิดีโอ https://drive.google.com/file/d/0B__Acxg_EDHUcW5LLS02SktnWUk/view?usp=sharing

ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ .docx ตามเอกสารแนบ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

ไฟล์ที่ 3 logo https://drive.google.com/file/d/0B__Acxg_EDHUeVdybjM0TXJVek0/view?usp=sharing