การเสนอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
จังหวัดชายแดนภาคใต้หนังสือสั่งการ

- หนังสือจังหวัดปัตตานี ที่ ปน๐๐๑๖.๕/๑๕๗๕๒ (ดาวน์โหลด)
- หนังสือจังหวัดปัตตานี ที่ ปน๐๐๑๖.๕/๑๒๙๕ (ดาวน์โหลด)
- หนังสือจังหวัดปัตตานี ที่ ปน๐๐๑๖.๕/๕๓๒๕ (ดาวน์โหลด)

แบบฟอร์ม

- บัญชีสรุปรายละเอียด ฯ (ผนวก ค) (ดาวน์โหลด)
- บัญชีสรุปผลการปฏิบัติราชการ ฯ (ช.ด.๑) (ดาวน์โหลด)
- แบบฐานข้อมูลรายชื่อฯ (ดาวน์โหลด)

- การชี้แจงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน (ดาวน์โหลด)

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

- ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๗ ข ลว ๓๐ ก.ย.๕๔ (ดาวน์โหลด)
- ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๔ ข ลว ๒๕ เม.ย.๕๕ (ดาวน์โหลด)
- ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๙ ข ลว ๓๑ พ.ค.๕๕(ดาวน์โหลด)
- ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๓ ข ลว ๒๘ พ.ย.๕๕(ดาวน์โหลด)
- ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๓ ข ลว ๒๐ พ.ค.๕๖(ดาวน์โหลด)
- ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๒ ข ลว ๒๖ ธ.ค.๕๖(ดาวน์โหลด)
- ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗ ข ลว ๒๐ ก.พ.๕๘(ดาวน์โหลด)
- ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๓ ข ลว ๓๑ ส.ค.๕๘(ดาวน์โหลด)
- ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๒๓ ข ลว ๑๕ ส.ค.๕๙(ดาวน์โหลด)
- ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๗ ข ลว ๒๖ ต.ค.๕๙(ดาวน์โหลด)

 

 


ขั้นตอนการทำบัตรเหรียญราชการชายแดน

 


กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์ ๐-๗๓๓๔-๙๐๐๒ Hotline ๗๔๗๔๕ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน